1

نقش صنایع دستی میناکاری در توسعه اقتصادی

در واقع رمز ماندگاری صنایع دستی را باید در تطبیق پذیری آنها با سبک زندگی مدرن دانست که در گرو خلاقیت و اندیشه هنر هنرمند می باشد، هر آنچه در رابطه با هنر میناکاری تجربه کرده این. برای نجات از بحران اخیر گام نهادن در زمینه تولید و صادرات صنایع دستی از جمله میناکاری می تواند موثر واقع شود، این فرآیند می تواند مشکلاتی از قبیل بیکاری، رکود، رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

ادامه مطلب...
1